• 1. Wszyscy, którzy wiernie s u y mi b d , odmawiaj c ró aniec wi ty, otrzymaj pewn szczególn ask .

 • 2. Obiecuj moj specjaln obron i najwi ksze aski wszystkim tym, którzy b d odmawia ró aniec.

 • 3. Ró aniec b dzie pot n broni przeciwko piek u; zniszczy wyst pek i rozgromi herezj .

 • 4. Cnoty i wi te czyny zakwitn najobfitsze zmi owanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od pró nej mi o ci wiata, a poci gnie do mi o ci Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ile dusz u wi ci t modlitw .

 • 5. Dusza, która poleca mi si przez ró aniec nie zginie.

 • 6. Ktokolwiek odmawia b dzie pobo nie ró aniec wi ty, rozwa aj c równocze nie tajemnice wi te, nie dozna nieszcz , nie do wiadczy gniewu Bo ego, nie umrze nag mierci ; nawróci si , je li jest grzesznikiem, je li za sprawiedliwym wytrwa w asce i osi gnie ycie wieczne.

 • 7. Prawdziwi czciciele mego ró a ca nie umr bez sakramentów wi tych.

 • 8. Ci, którzy b d odmawiali ró aniec, znajd podczas swego ycia i w chwili mierci wiat o Bo e oraz pe ni Bo ej aski i b d mieli udzia w zas ugach b ogos awionych.

 • 9. Codziennie uwalniam z czy ca dusze, które mnie czci y modlitw ró a cow .

 • 10. Wierne dzieci ró a ca zas u na wysoki stopie chwa y w niebie.

 • 11. O cokolwiek przez ró aniec prosi b dziesz otrzymasz.

 • 12. Rozszerzaj cym mój ró aniec przyb d z pomoc w ka dej potrzebie.

 • 13. Otrzyma am od mojego Boskiego Syna obietnic , e wszyscy obro cy ró a ca b d mieli za wstawienników ca y dwór niebieski w czasie ich ycia i w godzin mierci.

 • 14. Odmawiaj cy mój ró aniec s moimi dzie mi, a bra mi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

 • 15. Nabo e stwo do mego ró a ca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)

"Od kiedy moc diab a zosta a zmia d ona przez pokor i m k Jezusa Chrystusa mówi kardyna Hugues dusza uzbrojona rozwa aniem tajemnic ycia naszego Pana sta a si praktycznie nie do pokonania, a je eli szatan stara si dokuczy takiej duszy, to z pewno ci zostanie sromotnie pokonany. Induite vos armatarum Dei, obleczcie si w zbroj Bo , aby cie si mogli osta wobec zasadzek diabelskich (Ef 6,11) . Uzbrój si zatem w bro Boga, Ró aniec wi ty, a zmia d ysz g ow diab a i nie ulegniesz adnym jego pokusom".

Johannes Maria Vianney (1786-1859)

"Jedno tylko Zdrowa Maryjo dobrze powiedziane wstrz sa ca ym piek em

Jan Bosco (1815-1888)

"Za pomoc Ró a ca w. zwyci one zosta y herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zako czone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czysto ci, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana. Ró aniec jest przed u eniem Zdrowa Maryjo, którym mo na uderzy , zwyci y i zniszczy wszystkie piekielne moce

Niezliczone s aski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomoc Ró a ca w. zwyci one zosta y herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zako czone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czysto ci, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.

Ró aniec jest przed u eniem Zdrowa Maryjo, którym mo na uderzy , zwyci y i zniszczy wszystkie piekielne moce

Pater Pio (1887-1968)

"Podajcie mi moj bro mówi Ojciec Pio, gdy czu , e traci si y w walce ze z em. Tym si zwyci a szatana wyja nia , bior c do r ki ró aniec .

Kochajcie Maryj i starajcie si , by J kochano. Odmawiajcie zawsze Jej ró aniec i czy cie dobro. Dzi ki tej modlitwie szatan spud uje swe ataki i b dzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.

"Ledwie sie obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawia Ró aniec - nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, eby pracowa w twoich my lach. A poza tym kroczysz w wolno ci i zawsze jeste spokojny."

Odpustów

 • Jedynym dysponentem odpustów w Ko ciele jest papie . Tylko on mo e okre la warunki jego uzyskania, lub delegowa sw w adz w tej materii innym. Delegacja ta nie mo e by przekazywana dalej, chyba, e ze zgod papie a.

 • Ka dy wierny mo e zyskiwa odpusty czy to cz stkowe, czy zupe ne albo dla siebie, albo ofiarowywa za zmar ych na sposób wstawiennictwa[1]. Nie mo na uzyska odpustu dla innego yj cego. Odpust zupe ny mo na uzyska tylko jeden raz w ci gu dnia (wyj tek stanowi chwila mierci, w której to mo na uzyska odpust zupe ny, chocia by tego dnia wierny uzyska ju wcze niej inny), natomiast odpust cz stkowy mo na uzyska kilka razy dziennie.

Warunkami koniecznymi i wspólnymi dla wszystkich odpustów s :

 • bycie ochrzczonym, nieekskomunikowanym oraz w stanie aski u wi caj cej

 • posiadanie przynajmniej ogólnej intencji zyskania odpustu oraz wype nienie w okre lonym czasie i we w a ciwy sposób nakazane czynno ci, zgodnie z brzmieniem udzielenia danego odpustu

Do uzyskania odpustu zupe nego wymaga si :

 • wykluczenie wszelkiego przywi zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego

 • wykonanie czynno ci zwi zanej z odpustem

 • odbycie spowiedzi sakramentalnej

 • przyj cie Komunii eucharystycznej

 • modlitwa w intencjach Ojca wi tego (np. Ojcze nasz i Zdrowa Maryjo)

Po jednej spowiedzi mo na uzyska kilka odpustów zupe nych, natomiast po jednej komunii i jednej modlitwie zyskuje si tylko jeden odpust zupe ny.

Trzy ostatnie warunki (spowied , komunia, modlitwa) mo na wype ni na wiele dni przed lub po wykonaniu przepisanej czynno ci. Wypada jednak by Komunia w. i modlitwa w intencjach papie a mia y miejsce w tym dniu, w którym wykonuje si wspomnian czynno zwi zana z odpustem.

W przypadku odpustu cz stkowego wymagane jest jedynie wykonanie czynno ci i przynajmniej skrucha serca.

Czynno ci zwi zane z odpustem mog by ró norakie. Mog to by okre lone modlitwy, okre lone dobre uczynki lub okre lone praktyki religijne. Czynno ci te mog by ponadto zwi zane z okre lonym miejscem lub z okre lonym czasem. Przyk adowe czynno ci obdarzone odpustem zupe nym:

 • pobo ne przyj cie b ogos awie stwa papieskiego Urbi et Orbi; odpust uzyska mo na równie wtedy, gdy ze s usznej przyczyny fizycznie nie uczestniczy si w wi tych obrz dach, jednak z pobo nym nastawieniem serca ledzi si je przez bezpo redni transmisj medialn

 • przyj cie Pierwszej Komunii wi tej lub pobo ny udzia w tej ceremonii

 • pobo ne nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada po czone z modlitw za zmar ych odpust ten mo e by ofiarowany tylko za dusze w czy cu cierpi ce

 • nawiedzenie i pobo ne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierz

 • jednej z czterech rzymskich bazylik papieskich

 • ko cio a w uroczysto tytu u

 • ko cio a lub o tarza w samym dniu dedykacji (uroczystego po wi cenia)

Przyk adowe czynnosci obdarzone odpustem cz stkowym:

 • nauczanie b d uczenie si prawd wiary katolickiej

 • nawiedzenie Naj wi tszego Sakramentu w celu adoracji

 • pobo ne odmówienie kantyku Magnificat

 • pobo ne wezwanie swego Anio a Stró a, pos uguj si zatwierdzon modlitw (np. Aniele Bo y)

 • odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego, pos uguj c si jak kolwiek formu

 • pobo ne odwiedzenie staro ytnego cmentarza chrze cija skiego (katakumby)

Podstawowe zasady dotycz ce uzyskiwania odpustów zawarte s w prawie kanonicznym. Nad w a ciwym sprawowaniem odpustów czuwa w Ko ciele trybuna Penitencjarii Apostolskiej, który publikuje równie Enchiridion Indulgentiarum, b d cy swoistym katalogiem odpustów. Ostatnie, czwarte wydanie Enchiridionu ukaza o si w lipcu 1999 i zwi zane by o z Wielkim Jubileuszem Roku 2000.

Fatima

Sitemap | Impressum